Kontrast:

Regulamin kursów internetowych

REGULAMIN KURSU INTERNETOWEGO NAUCZYCIELSKIEJ AKADEMII INTERNETOWEJ


Uczestnik kursu ma obowiązek:

 1. wykonania wszystkich zadań w kursie i nadsyłania w terminie sprawozdań z każdego modułu kursu.
 2. powiadomienia mentora o powodach opóźnionego nadsyłania sprawozdań.
 3. wypełnienia wszystkich ankiet pojawiających się w kursie.

Niewywiązywanie się z tych obowiązków, a w szczególności brak publikacji dwóch kolejnych sprawozdań, jest podstawą do usunięcia uczestnika z kursu.

I. Tryb dezaktywacji uczestnika w trakcie kursu regulowany jest załącznikiem do „Regulaminu kursu internetowego NAI” pt. „Wyciąg z procedury dezaktywacji uczestnika kursu”
II. W przypadkach określonych w załączniku do „Regulaminu kursu internetowego NAI” pt. „Wyciąg z procedury pracy nauczycieli/uczestników kursu w zespołach” dopuszcza się możliwość pracy nauczycieli/uczestników kursu w grupie i publikację wspólnych fragmentów sprawozdania z modułu kursu.
III. W przypadkach niewymienionych w załączniku do „Regulaminu kursu internetowego NAI” pt. „Wyciąg z procedury pracy nauczycieli/uczestników kursu w zespołach”, identyczne lub bardzo podobne fragmenty sprawozdań z modułu kursu traktowane będą jak plagiat.
IV. Sposób postępowania z plagiatami reguluje załącznik do „Regulaminu kursu internetowego NAI pt. „Wyciąg z procedury postępowania z plagiatem”.
V.    Sposób postępowania ze „sprawozdaniami z zastrzeżeniami”, czyli sprawozdaniami, w których uczestnik proszony jest o dokonanie uzupełnień/poprawek reguluje załącznik do „Regulaminu kursu internetowego NAI” pt. „Wyciąg z procedury postępowania w przypadku sprawozdań z zastrzeżeniami mentora”.

Uczestnik kursu ma prawo:

 1. do dialogu z mentorem, kierownikiem i innymi uczestnikami kursu z wykorzystaniem funkcji rozmowy z kierownikiem, mentorem, konsultantem (jeśli taki jest w kursie), forum kursu, wymiany mailowej, dialogu pod sprawozdaniem.
 2. uzyskiwania od mentora, komentarza do terminowo zamieszczonego sprawozdania, w przeciągu 4 dni roboczych.
 3. do nieograniczonej obecności na forum (zgodnie z regulaminem forum), zakładania nowych wątków, komentowania wypowiedzi innych.
 4. do zapoznania się z sprawozdaniami innych kursantów i komentowania ich.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji kursu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.
 3. Uczestnik kursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 4. Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swych danych osobowych udostępnianych podczas realizacji kursu w celach komunikacyjnych, historycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.
 5. Uczestnik kursu wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez CEO swych danych w zakresie: imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły w której pracuje, w przypadku wykorzystania materiałów nadesłanych przez uczestnika na polach eksploatacji zgodnie z § 2 ust. 5 regulaminu N@I.
 6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 7. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w kursie.

Dla kursów internetowych realizowanych w ramach programu Nauczycielska Akademia Internetowa integralną częścią niniejszego regulaminu jest regulamin programu N@I - http://www.nai.edu.pl/?id=588


ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KURSU INTERNETOWEGO NAI

 1. WYCIĄG Z PROCEDURY DEZAKTYWACJI UCZESTNIKA KURSU
 2. WYCIĄG Z PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z PLAGIATEM
 3. WYCIĄG Z PROCEDURY PRACY NAUCZYCIELI/UCZESTNIKÓW KURSU W ZESPOŁACH
 4. WYCIĄG Z PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SPRAWOZDAŃ Z ZASTRZEŻENIAMI MENTORA


1.    WYCIĄG Z PROCEDURY DEZAKTYWACJI UCZESTNIKA KURSU

1.    Uczestnik kursu jest zobowiązany do publikowania w terminie sprawozdań z modułów.
2.     Termin publikacji sprawozdań określony jest w kalendarzu kursu i jest to najczęściej data wypadająca tydzień przed datą zakończenia modułu. W pojedynczych przypadkach, kiedy moduł jest krótki – data publikacji sprawozdania jest tożsama z datą zakończenia modułu.
3.    Jeśli z uzasadnionych, ważnych przyczyn uczestnik kursu nie może opublikować sprawozdania na tydzień przed zakończeniem modułu, zobowiązany jest opublikować je najdalej do daty zakończenia modułu.
4.    O przyczynach braku publikacji sprawozdania w terminie uczestnik kursu zobowiązany jest informować swojego mentora lub kierownika kursu.
5.    W przypadku braku publikacji w terminie 2 kolejnych sprawozdań (drugie sprawozdanie jest spóźnione co najmniej tydzień) i niepoinformowaniu mentora o przyczynach zaistniałej sytuacji, koordynator NAI powiadamia o tym fakcie mailowo dyrektora szkoły, przez którą na kurs skierowany został nauczyciel/uczestnik kursu.
6.    Powiadomienie o nieaktywności uczestnika kursu dyrekcji jego szkoły odbywa się
w przypadku, kiedy płatnikiem kursu jest dyrektor szkoły, bo szkoła uczestniczy w programie Nauczycielska Akademia Internetowa.
7.    W przypadku, kiedy uczestnik kursu zgłosił się na kurs indywidualnie – dyrekcja szkoły nie jest powiadamiana o braku jego aktywności.
8.    W przypadku, kiedy istotne, obiektywne przyczyny uniemożliwiają publikację sprawozdań w terminie i mentor jest o tym powiadomiony wspólnie ustalony zostaje realny termin uzupełnienia sprawozdania. Każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.
9.    W przypadku powiadomienia dyrekcji szkoły o braku aktywności uczestnika, koordynator NAI czeka określoną ilość czasu na odpowiedź dyrekcji lub reakcję uczestnika kursu. W zależności od sytuacji, która nastąpi po powiadomieniu dyrekcji (Dyrektor nie reaguje a uczestnik nie uzupełnia sprawozdań lub Dyrektor odpowiada a uczestnik nadal nie uzupełnia sprawozdań lub Dyrektor nie reaguje, ale uczestnik uzupełnia sprawozdania lub Dyrektor odpowiada
i uczestnik uzupełnia sprawozdania lub inne):
a.    Uczestnik dostaje możliwość uzupełnienia sprawozdań (data publikacji ustalana jest przez mentora i uczestnika).
b.    Uczestnik zostaje dezaktywowany w kursie.
10.    Dezaktywacji dokonuje koordynator NAI.
11.    O dezaktywacji uczestnika z programu NAI powiadamiany mailowo zostaje:
a.    uczestnik kursu,
b.    dyrektor szkoły, z której jest uczestnik,
c.    kierownik kursu,
d.    mentor grupy, z której jest uczestnik.
12.    O dezaktywacji uczestnika indywidualnego powiadamiany zostaje:
a.    uczestnik kursu,
b.    kierownik kursu,
c.    mentor grupy, z której jest uczestnik.
6.    W przypadku informacji o przejściu uczestnika na urlop zdrowotny, długotrwałej choroby uniemożliwiającej kontynuację kursu lub w innych przypadkach losowych – procedura postępowania ustalana jest indywidualnie z udziałem zainteresowanego, kierownika kursu
i koordynatora NAI.
7.    W przypadku uczestnika, który publikuje sprawozdania, ale są to sprawozdania
z zastrzeżeniami nie stosuje się procedury dezaktywacyjnej. Sposób postępowania w takich przypadkach określa „Wyciąg z procedury postępowania w przypadku sprawozdań
z zastrzeżeniami mentora” będący załącznikiem do „Regulaminu programu NAI”.

2.    WYCIĄG Z PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z PLAGIATEM

W kursach internetowych NAI można inspirować się dobrymi praktykami innych uczestników, jednak kopiowanie fragmentów lub całego sprawozdania innej osoby bez oznaczenia takiego tekstu jako cytat i podania autora  traktowane będzie jak plagiat. Także sytuacja, w której dwa sprawozdania są do siebie bardzo podobne (choć występują pewne zmiany), będzie traktowana jako plagiat. W przypadku stwierdzenia plagiatu:

1.    W przypadku stwierdzenia plagiatu kierownik kursu informuje uczestnika, którego sprawozdanie uznano jako plagiat o konieczności napisania innego, autorskiego sprawozdania w wyznaczonym terminie.  Plagiat zostaje usunięty z platformy.
2.    W przypadku opublikowania nowego sprawozdania sprawę uważa się za zamkniętą.
3.    Brak publikacji nowego sprawozdania jest traktowany jak brak sprawozdania z modułu.
z modułu. W konsekwencji zastosowana zostaje PROCEDURA DEZAKTYWACJI UCZESTNIKA.
4.    Uwaga! W przypadku napisania jakiegoś fragmentu sprawozdania wspólnie przez uczestników kursu  z jednej szkoły, należy poinformować, który fragment sprawdzania jest wspólny, dlaczego i przez kogo został napisany (wymienić wszystkie nazwiska osób współpracujących).
5.    Możliwość wspólnej pracy nad fragmentem sprawozdania dopuszczana jest w przypadku:
a.    analiz w kursie „Analiza wyników egzaminów zewnętrznych i jej wykorzystanie
w szkole”.
b.    wspólnego prowadzenia spotkań zespołu NAI.
c.    wspólnego prowadzenia spotkań nauczycieli w kursie „Lider oceniania kształtującego w szkole”.
6.    Inne sytuacje ewentualnych wspólnie napisanych fragmentów rozpatrywane są indywidualnie przez kierownika kursu w porozumieniu z koordynatorem NAI.

3.    WYCIĄG Z PROCEDURY PRACY NAUCZYCIELI/UCZESTNIKÓW KURSU W ZESPOŁACH

1.    W określonych przypadkach dopuszcza się pracę nauczycieli/uczestników kursu w zespołach (2 osoby lub więcej).
2.    Za przypadki, w których praca w zespołach jest dopuszczona uważa się:
a.    Opis i wnioski z analizy wyników egzaminów w kursie „Jak wykorzystywać wyniki egzaminów w szkole” – wspólna analiza wyników egzaminów.
b.    Fragment sprawozdania po 3 i po 6 module kursu dla uczestników programu NAI, dotyczący prowadzenia spotkania zespołu NAI.
c.    Fragmenty sprawozdań z modułów kursu, które dotyczą prowadzenia spotkań dla rady pedagogicznej służących pracy merytorycznej z treściami kursu (o ile takie spotkania w szkole są prowadzone i opisywane w sprawozdaniu).
3.    Treści wspólnie opisane w sprawozdaniu przez grupę nauczycieli/uczestników kursu mogą dotyczyć:
a.    Wyników egzaminów dla uczniów danej szkoły.
b.    Wniosków z analizy wyników wyciąganych w zespole nauczycieli.
c.    Opisów spotkań nauczycieli.
4.    Treści wspólnie opisane w sprawozdaniu przez grupę nauczycieli/uczestników kursu NIE MOGĄ dotyczyć fragmentów zawierających refleksję nauczycieli/uczestników kursu. Refleksja jest  zawsze indywidualna.
5.    W przypadku wymienionym w punkcie 2.a na początku kursu należy podjąć decyzję
o  zespołowej pracy nauczycieli/uczestników kursu i zgłosić ten fakt do mentora/mentorów oraz kierownika kursu.
6.    Zgłaszając fakt pracy zespołowej uczestników kursu do mentora/mentorów oraz kierownika kursu należy podać imiona i nazwiska wszystkich członków zespołu.
7.    Pod każdym sprawozdaniem z poszczególnych modułów kursu zawsze wpisujemy imiona
i nazwiska wszystkich członków zespołu.
8.    Praca w zespole, w przypadku wymienionym w punkcie 2.a, skutkuje wydaniem zaświadczenia z kursu, w którym w treści zaznaczone będzie, że „osoba X, pracując w zespole z osobami  Y, Z, ukończyła kurs…”.
9.    Treści opisywane w sprawozdaniu z modułu wspólnie przez grupę nauczycieli/ uczestników kursu dotyczące przypadków wymienionych w punkcie: 2.b i 2.c nie skutkują wydaniem zaświadczenia o pracy w grupie. Zaświadczenie będzie dotyczyło indywidualnej pracy uczestnika ponieważ wspólne fragmenty opisów w sprawozdaniach nie są stałym ich fragmentem.

4.    WYCIĄG Z PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SPRAWOZDAŃ Z ZASTRZEŻENIAMI MENTORA

1.    W przypadkach, kiedy mentor kursu stwierdza, że w sprawozdaniu występują zasadnicze braki uniemożliwiające mu napisanie komentarza do sprawozdania (brak odpowiedzi na niektóre punkty, odpowiedzi lakoniczne uniemożliwiające właściwą ocenę sytuacji przez mentora) określa sprawozdanie jako „sprawozdanie z zastrzeżeniami” i informuje o tym uczestnika w komentarzu pod sprawozdaniem.
2.    Mentor jest zobowiązany do wyjaśnienia na czym polegają jego zastrzeżenia i jakiej zmiany/uzupełnienia oczekuje.
3.    Uczestnik kursu jest zobowiązany do uzupełnienia sprawozdania z zastrzeżeniami.
4.    Uczestnik kursu może prosić mentora o wskazówki, jeśli po wyjaśnieniach mentora nadal nie jest dla niego jasne co powinien uzupełnić.
5.    Ewentualny brak reakcji uczestnika na prośby mentora o dokonanie uzupełnień w przypadku „sprawozdania z zastrzeżeniami” nie skutkuje dezaktywacją uczestnika w kursie.
6.    Ewentualny brak reakcji uczestnika na prośby mentora o dokonanie uzupełnień w przypadku „sprawozdania z zastrzeżeniami” skutkuje wydaniem zaświadczenia o „udziale w kursie” zamiast o „ukończeniu kursu”.