Kontrast:

Placówka Doskonalenia Nauczycieli Centrum Edukacji Obywatelskiej

Od ponad 20 lat pracujemy z placówkami oświatowymi w zakresie całościowego rozwoju szkoły, doskonalenia kompetencji dyrekcji i kadry nauczycielskiej oraz zmian podnoszących efektywność nauczania, uczenia się i wychowania, m.in. poprzez wprowadzanie do szkół i doskonalenie stosowania oceniania kształtującego.

Prowadzimy warsztaty i kursy dla dyrektorów i nauczycieli, organizujemy seminaria i konferencje, tworzymy, publikujemy i udostępniamy w internecie materiały edukacyjne. W ramach szerokiej oferty programowej realizujemy m.in. warsztaty dla rad pedagogicznych w szkołach, kursy e-learningowe dla nauczycieli, studia podyplomowe dla dyrektorów.

Propozycje Programowe

Propozycja dla szkół, które pragną w widoczny sposób zmienić kulturę swojej pracy. Na poziomie podstawowym szkoły poznają i wprowadzają do swojej codziennej praktyki podstawowe elementy oceniania kształtującego – cele lekcji, kryteria sukcesu oraz informację zwrotną. Poziom zaawansowany działania koncentruje się na pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami oceniania kształtującego i wprowadzanie podstawowych praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli. Dyrektorzy uczą się wprowadzać do szkół zmianę nastawioną na poprawę efektów uczenia się uczniów i nauczania.

Praca na każdym poziomie trwa dwa lata. Po zakończeniu działania na poziomie zaawansowanym szkoły mogą ubiegać się o uzyskanie Tytułu Szkoły Uczącej Się – certyfikatu jakości nauczania i uczenia się uczniów.

To działanie dla szkół, które rozwijają nauczanie i uczenie się uczniów z wykorzystaniem Praktyk Współpracy Nauczycieli (PWN). Nauczyciele wprowadzają zmiany w swoim warsztacie pracy tak, aby uczniowie mogli uczyć się skuteczniej i osiągać lepsze wyniki. Jest to możliwe dzięki współpracy nauczycieli, którzy wspólnie, w parach lub w grupach obserwują i analizują swoją pracę, planują zmianę i wspierają się w jej wdrażaniu.

Szkoły Laboratoria wykorzystują PWN do poprawy nauczania i dzielą się wiedzą i doświadczeniem ze szkołami rozwijającymi współpracę nauczycieli dzięki uczestnictwu w Klubie SUS.

Kursy internetowe dla nauczycieli umożliwiające doskonalenie umiejętności dydaktycznych, w tym technik nauczania i oceniania – w sposób praktyczny, z indywidualną opieką mentora.

    

OK Zeszyt to program i metoda pracy zwiększająca skuteczność nauczania dzięki wykorzystaniu zasad oceniania kształtującego. Uczestnicy uzyskują dostęp do kursu internetowego i bloga przedmiotowego, webinariów i spotkań regionalnych oraz otrzymują indywidualne wsparcie opiekuna konsultanta.

Studia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół w Collegium Civitas w Warszawie. Prowadzimy je wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty. Studia rozwijają kompetencje przywódcze dyrektorów i dają narzędzia i wiedzę pozwalające wprowadzać zmianę w szkole, która prowadzi do poprawy nauczania i uczenia się uczniów.

Dotyczą praktycznych zagadnień, niezbędnych do skutecznego rozwoju szkoły, jakości nauczania, współpracy nauczycieli, ewaluacji wewnętrznej i szkolnych relacji. Odbywają się w szkole lub w ośrodku CEO w Wildze.